Svenska företag är bäst på att redovisa på könsfördelning, brister i redovisningen på mänskliga rättigheter

Posted
May 2019

Företag behöver bli bättre på att redovisa på mänskliga rättigheter. Det visar en omfattande benchmark av 1183 företag gjord av Development International, en tysk icke-vinstdrivande organisation.  

Studien omfattade svenska, tyska och österrikiska företag och undersökte företagens efterlevnad av EU-direktivet för icke-finansiell redovisning inom de fem obligatoriska områdena: miljö, personal, mänskliga rättigheter, sociala förhållanden och motverkande av korruption. Av de 590 svenska företag som ingick i studien fick Husqvarna högst transparensbetyg, följt av Dustin, Vasakronan, Stockholm Exergi och Thule Group. 

Studien fann att svenska företag överlag är mer transparanta än tyska och österrikiska företag. Mest transparanta är de svenska företagen när det kommer till könsfördelning bland medarbetare och styrelse, följt av övriga personalfrågor och påverkan på miljö. Däremot brister de svenska företagen i sin redovisning av påverkan på mänskliga rättigheter. Exempelvis är det bara 4,5% som redovisar vilka konkreta åtgärder som tas för att bidra till att eliminera tvångsarbete i leverantörskedjan.  

Det finns också en tydlig koppling mellan transparens och prestation, sammanfattar studien. De företag som är mer hållbara är också mer transparenta i sin hållbarhetsredovisning. Studien kan med fördel användas av företag för att jämföra det egna redovisningsarbetet gentemot andra företags hållbarhetsredovisning. För mer information om hur företag redovisar på specifika indikatorer, läs den omfattande rapporten här