GRI ser över de allmänna standarderna – stärkt koppling till respekt för mänskliga rättigheter


Posted
May 2019

GRI har påbörjat en översyn av GRI:s allmänna standarder, dvs. GRI 101: Grunden, 102: Generella upplysningar och 103: Hållbarhetsstyrning. Syftet är att göra standarderna mer lättförståeliga och därmed säkerställa en konsekvent tillämpning av ramverket. Som ett resultat av en studie kopplat till mänskliga rättigheter som GRI lanserade 2017, har översynen ett särskilt fokus på mänskliga rättigheter. Till exempel ska det utredas om det finns ett behov av att introducera nya standarder kopplat till mänskliga rättigheter och huruvida GRI:s hållbarhetsstyrning ligger i linje med den due diligence process som används i etablerade internationella ramverk såsom exempelvis FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. GRI överväger även om en granskning och översyn av GRI:s 10 redovisningsprinciper och de 56 generella upplysningarna som återfinns i GRI:103 ska genomföras.   

Att både GRI:s frågespecifika upplysningar och GRI:s hållbarhetsstyrning revideras för att ligga mer i linje med internationellt vedertagna ramverk kopplat till mänskliga rättigheter tycker vi är en positiv utveckling. Att GRI Standards, som är det mest använda hållbarhetsredovisningsramverket världen över, i större utsträckning harmoniseras med bl.a. FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter kan leda till större genomslagskraft och medvetenhet gällande företagens påverkan på mänskliga rättigheter.  

Vill du bidra i GRI:s uppdatering av de universella standarderna? Svara då på GRI:s enkätundersökning avseende de allmänna standarderna här