Företag som är anslutna till FN Global Compact är mer hållbara


Posted
April 2019

Det visar en rapport från EcoVadis som undersöker 20 000 företag och deras prestation inom de fyra huvudområden som omfattas av Global Compacts principer: miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Studien visar på en tydlig koppling mellan att vara signatär av Global Compact och bättre prestation när det kommer till hållbarhet. Studien visar även att bland de företag som är signatärer till Global Compact är små- och medelstora företag mer hållbara än större företag. Den största skillnaden mellan signatärer och företag som ännu inte är signatärer hittade man avseende prestation kopplat till miljö samt hållbar upphandling. Detta kan, enligt rapporten, bero på brist på förankring och åtagande från företagsledningen att investera i program och initiativ inom dessa områden hos de företag som inte är Global Compact signatärer – något som krävs enligt principerna.  

Resultatet kan bero på flera faktorer, t.ex. ett tydligt åtagande från ledning och styrelse när det kommer till hållbarhet, ett mer strukturerat hållbarhetsarbete i syfte att efterleva principerna och/eller att redovisningsarbetet i sig hjälper företag och följa upp och förbättra sin prestation.