Företag lever inte upp till lagkravet om hållbarhetsredovisning

Posted
April 2019

Nyligen släpptes två informativa rapporter om företags efterlevnad av lagkravet kring hållbarhetsredovisning. The Alliance for Corporate Transperancy, ett forskningsprojekt som bedrivs av ett flertal organisationer såsom WWF och Transperancy International, har under tre år granskat hur de 100 största företagen inom EU lever upp till EU-direktivet om icke-finansiell redovisning. På hemmaplan har Amnesty International, Fair Action och Diakonia gjort en granskning av 28 svenska företag och deras efterlevnad av Årsredovisningslagens (ÅRL) krav om hållbarhetsredovisning kopplat till mänskliga rättigheter.  

Enligt rapporten från The Alliance for Corporate Transperancy har EU-direktivet som trädde i kraft 2017 inte haft särskilt stor effekt. Även om företag som omfattas av direktivet belyser relevanta hållbarhetsfrågor, saknas ofta redovisning av mål, riskanalys och konkreta resultat. Rapporten slår fast att det finns betydande skillnader avseende vad och hur företag rapporterar, vilket gör det svårt att jämföra olika företags prestanda. Rapporten förespråkar tydligare krav på vad företagen ska redovisa kring inom varje specifikt område samt en tydligare struktur för hur data ska redovisas, för att främja jämförbarhet och en mer standardiserad rapportering. 

Enligt granskningen gjord av Amnesty International, Fair Action och Diakonia är det mer än hälften av företagen som omfattas av lagkravet om hållbarhetsredovisning  som inte lever upp till lagkravet. Granskningen visar på att företag i stor utsträckning saknar de centrala resultatindikationer som krävs för att utvärdera företagets arbete med att främja respekt för mänskliga rättigheter. Detta är alltså inte enbart en redovisningsfråga, utan kräver ett omfattande internt analysarbete för att utvärdera risk och utveckla resultatindikatorer som är mätbara och relevanta. Granskningen fokuserar specifikt på mänskliga rättigheter, men arbetet med centrala resultatindikatorer är med största sannolikhet en utmaning för många företag också inom områdena miljö, sociala förhållanden, personal och motverkande av korruption.

Intressenters förväntningar på företagens redovisning och faktiska arbete inom de här områdena kommer sannolikt att öka i takt med att ÅRL-kravet blir mer och mer etablerat –speciellt när det kommer till att redovisa resultat i praktiken.